ISOS logo
en

MS 14966

MS 14966

Poetry

© Catalogue record by National Library of Scotland

Octavo. Autograph notebook, 1943, of poems by Sorley MacLean (1911-1996). Presented by the poet, 1969. Written on rectos, many pages blank.

f.

1 Shaoil mi i bhith fo éislean, 2 stt. (An Cuilithionn 1939 and Unpublished Poems, ed. C. Whyte, Glasgow 2011, p. 273).

1 m Dh’aontaich mo reusan ‘s mo chridh, 10 ll.

2 ‘S tusa Shomhairle ‘chuis-bhurte, 4 ll. (An Cuilithionn, p. 275).

3 Mo chasan brist aig Alamein, 4 ll. (An Cuilithionn, p. 271).

5 Oidhche de ‘n dà bhliadhna, 17 ll. “An Trom-laighe”. (Spring tide and Neap Tide, p. 129).

7 ‘S mi ris an neo-dhealgach, 6 stt. “Air slios deisearach”. (Spring tide and Neap Tide, pp. 123-125).

10 Chì mi na coin a’ tighinn, 16 ll. (An Cuilithionn, pp. 255-257).

14 Ged tha mi ‘n diugh ri uchd a’ bhatail, 2 stt. "Knightsbridge Libia 1942. June”. (first version publ. in Poetry Scotland2 (1945), p. 42; see also An Cuilithionn, p. 269).

15 Mhill thu h-uile ni a bh' ann, 4 ll. (An Cuilithionn, p. 269).

16 Dé a fhuair thusa chridhe, 8 ll. (An Cuilithionn, p. 261.)

18 ‘S ann a thig an fhìrinn dhaor, 9 ll. “Do mo luaidh breugach”. (An Cuilithionn, p. 271).

19 So an t-àite mu dheireadh, 13 stt. (Spring tide and Neap tide, p. 131).

25 Eadar Tobruck is Bir Hacheim, 2 stt. (O Choille gu Bearradh, corr. ed., repr. Manchester and Edinburgh 1999, p. 207).

28 Cùis-bhùrta dhèanamh de mo bhuadhan, 4 ll. (An Cuilithionn, p. 261).

Té le 'm bu mhiann an gille-mirein, 4 stt. (An Cuilithionn, p. 275-277).

33 Choisich mi an aon Ghehenna, 2 stt. “An dà Ghehenna”. With drafts. (Gairm 35 (Spring 1961), p. 257).

36 Na robh mise marbh san fhàsaich, 4 stt. "Do 'n bhoirionnach bhriagach d' an tug mi coibhneas fad dà bhliadhna 's mi saoilsinn gu robh i air a spoth". (Cf. Poetry Scotland 3, p. 32).

65v The louse-fast floor is ridgily contained in flatness, 11 ll.