ISOS logo
en

Adv. MS 73.2.1

Catalogue of Gaelic Manuscripts in the National Library of Scotland

© Ronald Black

Adv. MS 73.2.1

(Gaelic MS.CXX). STAFFA COLLECTION.

Mackinnon, p.278; Mackechnie, p.278; LF, pp.vii, xxvi.

i + 84 pp. Quarto. Watermarked 1797, 1801. Compiled 1803 for Ronald MacDonald of Staffa, Advocate, by Iain MacMhuirich (John MacPherson), SPCK schoolmaster in Mull, from recitation of Donald MacLean (b.1715), who had most of his material from his grandfather Malcolm MacPhail, Rothill, Torosay. For an air apparently collected by MacPherson see MS.14949 (a), f. 36. Endorsement gives dating “1802-3-&4”. Publication references are to J.f. Campbell's Leabhar na Feinne (LF).

p.

i. Sheet bearing J.f. Campbell’s comments dated 1871.

1 Gaelic preface dated April 1803.

2 “Thaobh Breith Fhinn-ic Cubhaill, &c”. LF, p.37.

25 “Mu th’sealg dheirinnich Oisin”. LF, p.38.

35 m “Mar a chaill Oisin a fàinne”. LF, p.38.

36 Tale beg. Bha Padruig uair a togail tighe. LF, p.39.

38 “Turus Fhinn do thigh Odhacha-beaganich”. Includes (p.49) La gan dh’eirich flath na fiann, 44 ll.: “Laoidh a choin duigh”. LF, p.89.

57 “Losgadh Tiogh Fàrala ‘us gun a ‘n’ Fheinn aig a Bhaile”. LF, p.179.

62 Cha mhac caillich idir e, 5 qq. “Moladh Aoidh, le Goll”. LF, p.172.

63 m Tale beg. Air teachd don la sin, including (p.64) Mac an Luin a thoirt do dh’Oscar, 1 q.: “Athchuing’ Ghuill”. LF, p.180.

65 Innis thus dhuinn a Phadruig, 62 ll. “Turus fhinn do Lochlunn”. Prose postscript. LF, p.85.

69 La gan rabh fiann alabinn, 49 stt. “Laoidh Maodh-Chabir ‘us Chamagich”. LF, p.128.

74 Failte dhuise th’suaimhnich dhubh, 17 stt. “Laoidh na Suaimhnicha Duibhe”. LF, p.200.

76 Sgeul uainich chualas gun bhreug, 58 stt. “Laoidh an Ùmpi Dan comh-ainm Laoidh an Amadain mhòir”. LF, p.206.