f. [32] v binder's blank [xii] r
binder's blank [xii] v binder's blank [xiii] r
binder's blank [xiii] v f. 35 r
f. 35 v f. 36 r
f. 36 v f. 37 r
f. 37 v f. 38 r
f. 38 v f. 39 r
f. 39 v f. 40 r
f. 40 v f. 41 r
f. 41 v f. 42 r