f. vii v f. viii r
f. viii v f. ix r
f. ix v f. x r
f. x v f. xi r
f. xi v f. xii r
f. xii v f. xiii r
f. xiii v f. xiv r
f. xiv v f. xv r
f. xv v f. xvi r
f. xvi v f. xvii r