ACADAMH RÍOGA na hÉIREANN
LS A iv 3
LS B ii 1
LS B ii 2
LS B iv 1 b
LS B iv 2
LS C iv 1 (c)
LS C i 2
LS C i 3
LS C ii 2
LS C ii 3
LS C iii 1
Annála Connacht
LS C iii 2
LS C iii 3
Annála Ríoghachta Éireann
LS C iv 2
LS C iv 3
LS D i 1
LS D i 2
Riaghail San Clára
LS D i 3
LS D ii 1
Leabhar Ua Maine
LS D ii 2
LS D ii 3
Leabhar Aifrinn Stowe agus a Chumhdach
LS D iii 1
LS D iv 1
LS D iv 2
LS D iv 3
LS D v 1
LS D v 2 (a)
LS E i 3
LS E iv 3
Leabhar Ó Lochlainns
LS 3 B 22
LS 3 B 23
LS 3 C 19
LS 23 A 4
LS 23 B 3
LS 23 D 2
LS 23 D 4
LS 23 D 14
LS 23 D 43
Icelandic Medical Manuscript
LS 23 E 25
Leabhar na hUidhre
LS 23 E 24
LS 23 E 29
Leabhar Fhear Maighe
LS 23 F 13
LS 23 F 16
Leabhar an Athar Ó Gadhra
LS 23 F 19
LS 23 F 21
Duanaire na mBuitléarach
LS 23 H 19
LS 23 I 19
LS 23 K 32
LS 23 L 33
LS 23 M 25
LS 23 M 26
LS 23 M 27
LS 23 M 28
LS 23 M 29
LS 23 M 30
LS 23 M 31
LS 23 M 32
LS 23 M 33
LS 23 M 34
LS 23 M 36
LS 23 M 70
LS 23 N 8
LS 23 N 10
LS 23 N 16
LS 23 N 17
LS 23 N 29
LS 23 O 4
LS 23 O 6
LS 23 O 19
LS 23 O 23
LS 23 O 48 (a)
Liber Flavus Fergusiorum: Part I
LS 23 O 48 (b)
Liber Flavus Fergusiorum: Part II
LS 23 P 2
Leabhar Mór Leacáin
LS 23 P 3
LS 23 P 6
Annála Ríoghachta Éireann
LS 23 P 7
Annála Ríoghachta Éireann
LS 23 P 10 (i)
LS 23 P 10 (ii)
Leabhar Mhuintir Laidhe Leabhar Ua mBreasail
LS 23 P 10 (iii)
LS 23 P 12
Leabhar Bhaile an Mhóta
LS 23 P 20
LS 23 P 16
An Leabhar Breac
LS 23 P 24
LS 23 P 26
Leabhar Chaillín
LS 23 Q 5
LS 23 Q 6
LS 23 Q 10
LS 23 Q 16
LS 24 B 3
LS 24 L 6
LS 24 P 1
LS 24 P 8
LS 24 P 14
LS 24 P 15
LS 24 P 23
LS 24 P 25
Leabhar Chlainne Suibhne
LS 24 P 26
LS 24 P 33
Leabhar Chlainne Aodha Buidhe
LS 24 Q 23
An Domhnach Airgid