FOIRM CHLÁRAITHE I GCOMHAIR SCOLÁIRÍ

Is féidir teacht ar íomhánna d'ardchaighdeán ach clárú le ISOS. Is do scoláirí amháin na híomhánna sin. An té ar mhaith leis clárú ba cheart dó an fhoirm thíos a chur i gcló, a líonadh, agus a chur sa phost go dtí an seoladh atá tugtha thíos. Cuirfear ainm úsáideora agus pasfhocal ar fáil ina dhiaidh sin a chuirfidh ar chumas an iarrthóra teacht ar na híomhánna.Cuir an leathanach seo i gcló, freagair na ceisteanna, agus seol thar n-ais sa phost é.


Sloinne  
Ainm  
Teideal  
Institiúid (ma tá ceann i gceist)  
Seoladh (Institiúide nó Baile)  
   
   
   
   
Uimhir Ghutháin  
Seoladh Ríomhphostais  
Cad ina thaobh gur mian leat teacht a bheith agat ar na híomhánna d'ardchaighdeán:
 
 
 
 
 

COINNÍOLLACHA

Baineann na coinníollacha seo leanas leis an ainm úsáideora agus leis an bpasfhocal a chuirtear ar fáil d'Úsáideoirí Cláraithe:

Baineann na coinníollacha seo leanas leis na híomhánna a mbíonn teacht ag na hÚsáideoirí Cláraithe orthu:

DEARBHÚ

Dearbhaím go bhfuil an t-eolas pearsanta atá tugtha agam thuas fíor agus cruinn agus tá na coinníollacha léite go cúramach agam agus aontaím le bheith faoina réir.
Sínithe: ____________________________ Dáta: _______________

Cuir an fhoirm thar n-ais go dtí: Anne Marie O'Brien, Scoil an Léinn Cheiltigh, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath, 10 Bóthar Burlington, Baile Átha Cliath 4, Éire